Tournoi National Jeune - Ruelle/Touvre
Tournoi National Jeune - Ruelle/Touvre
Les archers de la Touvre / FFTA (RuelleFFTA)
Complexe Sportif de Puyguillen - Ruelle/Touvre, 10-12 May 2019
Tournoi National Jeune - Ruelle/Touvre
Competition Information
Information
icon
icon
icon
icon
icon
Links
Complete Results Book
PDF
Final Round - Ranking
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
Final Round - Brackets
Individual
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
PDF
Team
PDF
PDF
Qualification Round
Result Class
Individual
Team
Entry List
PDF
PDF
PDF
Statistics
PDF
PDF